Nghiên cứu sử dụng VNeID để trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Thông báo 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.Xem thêm

Read more